ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ถูกต้อง


       ปัญหาที่มักจะพบกันอยู่บ่อย ๆ คือ "ใบกำกับภาษี" ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องออกให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอภาษีซื้อคืนของผู้จ่ายเงินที่ซื้อสินค้าบริการนั้น ๆ ซึ่งผู้ขายจะต้องทำใบกำกับภาษีเต็มรูปตามแบบประมวลรัษฎากร โดยส่งมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ซื้อ และเก็บรักษาสำเนาใบกำกับภาษี เพื่อการลงรายงานขายภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามประมวลรัษฎากร อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

 

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ถูกต้อง

 

1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษี

3. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อ คือ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนฯ ไว้ กรณีบุคคลธรรมดาให้รวมถึงนามสกุลด้วย 

4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่น (ถ้ามี)

5. ให้ระบุเฉพาะชื่อ ชนิด ประเภท ของสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี 

6. มูลค่าของสินค้าที่ยังไม่รวมมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ให้แยกออกให้ชัดเจน 

7. วันเดือนปี ที่ออกใบกำกับภาษี ใช้ตัวเลขแทนการระบุชื่อเดือนก็ได้และให้พุทธศักราช หรือ คริสต์ศักราช ก็ได้

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=7097


edit @ 24 Nov 2009 17:07:00 by cute lil'lion

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (147.52.9.2|148.251.91.38, 147.52.9.2) on 2014-05-18 09:43

#1 By (82.238.145.46|82.238.145.46) on 2014-05-17 21:33