คำแนะนำในการขอวีซ่าไปอเมริกา

 

       เป็นที่รู้กันว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ขอวีซ่าแล้วผ่านยากที่สุด เลยอยากนำเสนอเทคนิคให้คนที่อยากไปเยือนถิ่นลุงแซมได้รู้กันไว้สักเล็กน้อยว่า เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่ประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ผู้ที่เดินทางต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ ไม่ว่าเพื่อศึกษา ท่องเที่ยว หรือธุรกิจ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวีซ่าประเทศสหรัฐฯ แต่ทว่าขั้นตอนการดำเนินการส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม

 

คำแนะนำในการขอวีซ่าไปอเมริกา
        แต่ขอบอกก่อนว่าข้อมูลในหน้านี้ป็นเพียงคำแนะนำและแนวทางเท่านั้น หากต้องการรู้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระเบียบการ,ค่าธรรมเนียม,ระเบียบการการยื่นขอวีซ่า,การจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต ให้ใช้ข้อมูลจากเว็บสถานทูตนะ ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันได้เลย ! สิ่งที่ต้องเรู้และต้องเตรียมให้พร้อม มีดังนี้ค่ะ

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. คำร้องขอวีซ่า OF - 156 ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถขอรับได้บริเวณด้านหน้าสถานทูต

3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมตัวจริงทั้ง 2 ส่วนจากที่ทำการไปรษณีย์ อัตราค่าธรรมเนียม 100 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าค่าเงินบาทไทย ณ เวลาปัจจุบัน แต่ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้กรณี ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า

4. รูปสี ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว หรือ 4 ซ.ม. X 4 ซ.ม. ( พื้นสีอ่อน และ ไม่รับรูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์ )

5. หลักฐานถิ่นที่อยู่ภายนอกสหรัฐ การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/ท่องเที่ยว หมาย ถึงผู้ยื่นคำร้องกำลังขอเข้าสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว ผู้ยื่นขอต้องทำให้เจ้าหน้าที่กงสุลเชื่อว่าท่านไม่มีความประสงค์ที่จะเข้า ไปอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการถาวร ผู้ยื่นคำร้องจะต้องแสดงหลักฐานความผูกพันทางครอบครัว, เศรษฐกิจ และสังคมอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายนอกประเทศสหรัฐฯ ทางเจ้าหน้าที่กงสุลจะพิจารณาว่าบุคคลผู้ยื่น ขอมีคุณสมบัติที่จะได้รับอนุมัติโดยไม่คำนึงว่าผู้ใดออกค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาง

6. หลักฐานต่อไปนี้  เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่กงสุลมักจะขอดูอยู่เสมอ ๆ 

    6.1) หลักฐานการทำงาน ผู้ขออาจยื่นจดหมายจากนายจ้าง ระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน,เงินเดือน และ/หรือเงินค่าตอบแทน อื่นๆ, ตำแหน่งงานชั่วคราวหรือถาวร และระยะ เวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลางานได้ กรณีข้าราชการและลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดมาแสดง ผู้ขอที่ประกอบกิจการส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานพิสูจน์การเป็นเจ้าของกิจการของตน ผู้ที่จะเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อทำธุรกิจ เช่น ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมประชุม ควรมีจดหมายจากบริษัทต่างประเทศที่จะไปติดต่อมาแสดงด้วย ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ควรแสดงหลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาสำหรับผู้เยาว์จะต้องแสดงหลักฐานทางเศรษฐกิจของบิดา-มารดา

    6.2) หลัก ทรัพย์ ผู้ยื่นคำร้องควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน เพื่อพิสูจน์ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาง หลักฐานดังกล่าวอาจเป็น สมุดบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์และ /หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ควรยื่นแสดงเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ทางสถานทูตจะไม่เก็บสำเนาเอกสาร

    6.3) หลักฐานอื่น ๆ ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนสมรส,ภาพถ่ายพิธีสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว หากท่านมีอาชีพเป็นนายแพทย์,ทนายความ,วิศวกร หรือสมาชิกสมาคมวิชาชีพอื่นใด ควรนำใบอนุญาตการประกอบอาชีพนั้น ๆ มาแสดง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการยื่นคำร้อง

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=6998


edit @ 24 Nov 2009 16:59:45 by cute lil'lion

Comment

Comment:

Tweet

#65 By (157.100.118.94|95.211.218.103, 157.100.118.94) on 2014-04-12 08:25

Hello!
cialis uk , viagra uk , purchase viagra online , purchase viagra , viagra sale ,

#64 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-06 12:59

Hello!
viagra , cialis , order cheap viagra , cheap order cialis ,

#63 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-06 01:20

Hello!
tadalafil online , canadian cialis , viagra , cheap cialis , viagra deals ,

#62 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-04 21:17

Hello!
generic cialis , canadian cialis , free viagra online , cheap cialis , viagra deals ,

#61 By (46.165.197.74|46.165.197.74) on 2014-04-04 14:05

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra , generic viagra , viagra ,

#60 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-04 00:37

Hello!
cialis uk , viagra uk , purchase viagra , generic viagra , viagra sale ,

#59 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-02 19:25

Hello!
cialis uk , viagra uk , viagra , viagra , viagra sale ,

#58 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-02 02:21

Hello!
cialis , viagra , purchase viagra online , purchase viagra , viagra ,

#57 By (96.127.158.50|96.127.158.50) on 2014-04-01 18:05

Hello!
non prescription viagra , generic cheap cialis , viagra alternative , cialis generic pharmacy ,

#56 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-20 18:00

Hello!
cialis , viagra uk , purchase viagra , purchase viagra , viagra ,

#55 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-18 14:03

Hello!
viagra canada , cheapest cialis erectile dysfunction pill , herbal viagra alternative , purchase viagra , ,

#54 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-13 20:16

Hello!
free viagra , cialis ,

#53 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-05 20:55

Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,

#52 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-03-04 00:50

Hello!
viagra deals , viagra , cialis deals , cialis deals ,

#51 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-28 21:05

Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,

#50 By (76.75.95.50|76.75.95.50) on 2014-02-28 01:26

Very nice site!

#49 By (54.193.53.55|54.193.53.55) on 2014-02-28 01:26

Very nice site! cheap cialis http://apeyixo1.com/ysyayos/4.html

#48 By (183.141.66.91|183.141.66.91) on 2014-02-28 01:26

Very nice site! cheap cialis

#47 By (91.120.126.23|91.120.126.23) on 2014-02-28 01:26

Very nice site! <a href="http://apeyixo1.com/ysyayos/1.html">cheap viagra</a>

#46 By (183.141.67.74|183.141.67.74) on 2014-02-28 01:25

Hello! fcekeee interesting fcekeee site! I'm really like it! Very, very fcekeee good!

#45 By (176.31.117.73|176.31.117.73) on 2014-02-28 01:25

Hello!
viagra , cialis ,

#44 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-27 01:54

Hello!
viagra , cialis pills ,

#43 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-21 19:18

Hello!
viagra , buy cialis online online a href ,

#42 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-19 19:40

Hello!
buspar online , cheap depakote , maxalt information , paxil information , about parafon ,

#40 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-12 22:00

Hello!
buy cheap viagra online uk , generic cialis soft tabs ,

#39 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-12 20:28

Hello!
cialis generic overnight state united , buy viagra online , discount viagra ,

#38 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-11 21:42

Hello!
jelly information , cheap adalat , about viracept , about zerit , generic cyclogyl ,

#37 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-10 20:39

Hello!
viagra online pharmacy , cialis online pharmacy ,

#36 By (95.211.195.146|95.211.195.146) on 2014-02-10 18:46

Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,

#35 By (119.57.70.6|119.57.70.6) on 2014-02-07 05:21

Very nice site!

#34 By (72.38.225.82|72.38.225.82) on 2014-02-07 05:21

Very nice site! cheap cialis http://ypxoiea1.com/ovyaykv/4.html

#33 By (92.46.35.50|92.46.35.50) on 2014-02-07 05:20

Very nice site! cheap cialis

#32 By (178.83.166.53|178.83.166.53) on 2014-02-07 05:20

Very nice site! <a href="http://ypxoiea1.com/ovyaykv/1.html">cheap viagra</a>

#31 By (87.138.111.77|87.138.111.77) on 2014-02-07 05:20

Hello! ddkcged interesting ddkcged site! I'm really like it! Very, very ddkcged good!

#30 By (137.44.141.35|137.44.141.35) on 2014-02-07 05:20

Hello! bkbaakk interesting bkbaakk site! I'm really like it! Very, very bkbaakk good!

#29 By (87.138.111.77|87.138.111.77) on 2014-01-31 11:31

Hello! kaaegbk interesting kaaegbk site! I'm really like it! Very, very kaaegbk good!

#28 By (192.154.102.44|192.154.102.44) on 2014-01-31 11:31

Very nice site!

#27 By wpetpitr (103.7.57.18|77.232.100.154) on 2013-04-12 16:30

Hello! gkfgaff interesting gkfgaff site! I'm really like it! Very, very gkfgaff good!

#26 By uioytupw (103.7.57.18|125.208.1.163) on 2013-04-12 16:28

Hello! acecbdb interesting acecbdb site! I'm really like it! Very, very acecbdb good!

#25 By eyrpuept (103.7.57.18|87.252.230.91) on 2012-11-15 23:41

Very nice site!

#24 By ewiuepro (103.7.57.18|217.220.32.103) on 2012-08-01 18:01

Hello! dcddefd interesting dcddefd site! I'm really like it! Very, very dcddefd good!

#23 By tuwupuiw (103.7.57.18|208.65.192.1) on 2012-08-01 17:57

comment5, anemia bactrim cell sickle, cheap propranolol, comment female post viagra, buy reductil, reductil, paroxetine, clomid.com, stromectol side effects, clomid success rates, alprazolam, female viagra, comment female post viagra, zolpidem, cymbalta effexor, diflucan.com, tetracycline, clomid dosage, alprazolam, schizophrenia paxil, reductil, buy alprazolam now, klonopin, buy diflucan 150, cymbalta, allopurinol,

#22 By bactrim in neonates use (79.125.41.8) on 2010-10-19 23:19

comment3, compare viagra to cialis, adult dating search engine, free online dating, newport cigarettes, lowest viagra price, Cigarettes, cialis, rimonabant acomplia cheap, free adults dating, adult dating sites, phentermine adipex online consultation, cialis.com,, Rimonabant, Viagra, Dating Services, generic levitra, phentermine without a prescription, Gay Dating,

#21 By Cialis (210.105.3.131) on 2010-10-19 08:18

comment6, Viagra, Adult Dating, jewish online dating services, discounted cigarette, order viagra, Cigarettes, cialis side effects, Dating Sites, cialis, rimonabant diet pill, Viagra, adult sex chat dating, herpes dating services, levitra, where to buy phentermine, Gay Dating,

#20 By phentermine cheap online (204.169.23.246) on 2010-10-19 00:49

2f5Cs1 <a href="http://bgajcbobozhy.com/">bgajcbobozhy</a>, [url=http://vpovmhvejcav.com/]vpovmhvejcav[/url], [link=http://duisnapjhpfu.com/]duisnapjhpfu[/link], http://enlkvthxzzzt.com/

#19 By dixaqj (209.12.101.150) on 2010-10-11 16:52

comment1, antabuse, nexium.com,, lexapro coupon, accutane, prednisone 180 pills, propecia, acomplia, depression and ambien cr, Clomid,

#18 By Valtrex (69.172.204.137) on 2010-10-10 15:35

comment1, antabuse, nexium.com,, lexapro coupon, accutane, prednisone 180 pills, propecia, acomplia, depression and ambien cr, Clomid,

#17 By Valtrex (94.125.27.20) on 2010-10-10 15:35

comment1, antabuse, nexium.com,, lexapro coupon, accutane, prednisone 180 pills, propecia, acomplia, depression and ambien cr, Clomid,

#16 By Valtrex (217.20.138.141) on 2010-10-10 15:35