มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 3 (ล่ามกระซิบ)


 

มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 3 (ล่ามกระซิบ)

 

 

ล่ามกระซิบ (Whispering Interpreter)

        ล่ามกระซิบจะทำหน้าที่คล้ายกับล่ามฉับพลันแต่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ อาทิ บูธ ชุดหูฟัง หรือไมโครโฟนแต่อย่างใด เนื่องจากล่ามกระซิบจะนั่งหรือยืนใกล้กับผู้ฟังกลุ่มขนาดเล็ก เช่น กลุ่มผู้ฟังจำนวน 2-3 คนโดยทำหน้าที่แปลหรือถ่ายทอดภาษาต้นทางเป็นภาษาปลายทางให้ผู้ฟังได้เข้าใจ ล่ามกระซิบมักใช้สำหรับงานประชุมหรืองานสัมมนาที่มีผู้ฟังส่วนใหญ่เข้าใจภาษาต้นทางที่ผู้พูดพูด แต่มีผู้ฟังกลุ่มเล็กที่ต้องการล่ามกระซิบช่วยสื่อสารที่ผู้พูดกล่าวออกมาเป็นภาษาปลายทางที่ตนเองเข้าใจ

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=7108

 มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 2 (ล่ามต่อเนื่อง) 


มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 2(ล่ามต่อเนื่อง)
 
 ล่ามต่อเนื่อง (Consecutive Interpreter)   

        ล่ามต่อเนื่องจะทำหน้าที่แปลหรือสื่อสารเมื่อผู้พูดภาษาต้นทางพูดจบลง โดยทางผู้พูดจะพูดไปประมาณ 3-10 ประโยคจนมีจังหวะหยุดให้ล่ามต่อเนื่องได้แปลสื่อสารออกมาให้ผู้ฟังได้เข้าใจ ในกรณีที่ผู้พูดภาษาต้นทางพูดยาวหลายประโยคก่อนที่จะหยุดให้แปลนั้น ล่ามต่อเนื่องสามารถที่จะจดบันทึกย่อในสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาเพื่อเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแปลเนื้อหาทั้งหมดให้ถูกต้องสมบูรณ์ทันทีที่ผู้พูดพูดจบลง ล่ามต่อเนื่องมักถูกใช้ในงานฝึกอบรมสัมมนา งานติดตั้งเครื่องจักร งานแถลงข่าว งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=7107


edit @ 24 Nov 2009 17:20:14 by cute lil'lion

 มารู้จักล่ามกันเถอะ ตอนที่ 1 (ล่ามฉับพลัน)

 

       ล่าม หรือ นักแปลภาษา นั้น อาจเป็นอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมาย และหน้าที่ของอาชีพนี้อย่างแท้จริง แล้วมีใครรู้หรือไม่ว่าล่ามนั้นมีกี่ประเภท เราขอแนะนำให้รู้จักกับ "ล่ามฉับพลัน" กันก่อนเลย

ล่ามประเภทต่าง ๆ ตอนที่ 1(ล่ามฉับพลัน)

ล่ามฉับพลัน (Simultaneous Interpreter)

 

        ล่ามฉับพลัน หรือ Simultaneous Interpreter นั้นจะทำการแปลหรือถ่ายทอดความหมายจากต้นทางไปยังปลายทางอย่างรวดเร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยที่ผู้พูดจะพูดต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีจังหวะหยุด ล่ามจะทำหน้าที่แปลในทันที ล่ามฉับพลันจะนั่งอยู่ในบูธที่จัดไว้เฉพาะซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันเสียงรบกวน จากภายนอก ล่ามจะพูดผ่านไมโครโฟนในทันที่ที่ผู้พูดพูดออกมา และจะได้ยินเสียงผู้พูดผ่านทางหูฟัง  

       ล่ามฉับพลันจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทั้งด้านการฟังและการพูดในภาษาต้นทางและปลายทางเป็นอย่างสูง รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง จะต้องมีการเตรียมตัวศึกษาหัวข้อที่จะต้องแปลเป็นอย่างดี จึงจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนมากล่ามฉับ พลันมักจะทำหน้าที่ในงานประชุมขนาดใหญ่ เช่น งานสัมมนา หรืองานประชุมระดับนานาชาติ(งานประชุมของ UN เป็นต้น) และการประชุมลักษณะนี้จะมีล่ามฉับพลันหลายภาษา

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=7099


edit @ 24 Nov 2009 17:14:37 by cute lil'lion

 ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ถูกต้อง


       ปัญหาที่มักจะพบกันอยู่บ่อย ๆ คือ "ใบกำกับภาษี" ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องออกให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอภาษีซื้อคืนของผู้จ่ายเงินที่ซื้อสินค้าบริการนั้น ๆ ซึ่งผู้ขายจะต้องทำใบกำกับภาษีเต็มรูปตามแบบประมวลรัษฎากร โดยส่งมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ซื้อ และเก็บรักษาสำเนาใบกำกับภาษี เพื่อการลงรายงานขายภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามประมวลรัษฎากร อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

 

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ถูกต้อง

 

1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษี

3. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อ คือ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนฯ ไว้ กรณีบุคคลธรรมดาให้รวมถึงนามสกุลด้วย 

4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่น (ถ้ามี)

5. ให้ระบุเฉพาะชื่อ ชนิด ประเภท ของสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี 

6. มูลค่าของสินค้าที่ยังไม่รวมมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ให้แยกออกให้ชัดเจน 

7. วันเดือนปี ที่ออกใบกำกับภาษี ใช้ตัวเลขแทนการระบุชื่อเดือนก็ได้และให้พุทธศักราช หรือ คริสต์ศักราช ก็ได้

 

ที่มา http://th.88db.com/th/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=7097


edit @ 24 Nov 2009 17:07:00 by cute lil'lion